The Showroom bakehouse

 

/ תקנון

אתר זה הינו אתר אינטרנט להזמנת מוצרי מאפה וקינוחים, לרבות באופן המיועד לאירועים, משלוחי בית ומשלוחים למקום העבודה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כהגדרתה להלן.

האתר הינו בבעלות חברת פורט קפה פוד טריידינג בע"מ ("החברה"), המפעילה את ה THE SHOWROOM BAKEHOUSE , קונדיטוריה המייצרת ומשווקת מוצרי מזון

טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם לתקנון/תנאי השימוש. הכתוב בתקנון ביחס לחברה, מתייחס לרבות למנהלי החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של החברה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

/ הזמנות

ביצוע הזמנה: ניתן לבצע הזמנות באתר ("הזמנה") באמצעות לשונית "רכישה", על ידי בחירת המוצרים המבוקשים והוספתם ל"סל הקניות" באמצעות הכפתור "הוסף לסל" ("מוצרים מוזמנים"). לאחר הרכבת סל הקניות, יש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע המשלוח, לרבות מקום האספקה ("מקום אספקה") ומועד האספקה ("מועד האספקה") והערות מיוחדות לחברה, ובסיום יש לבחור את לחצן ה"קופה". השלמת ההזמנה תתבצע לאחר מסירת פרטים לזיהוי המזמין, לרבות טלפון התקשרות באמצעותו יצרו נציגי החברה קשר עם המזמין, לצורך קבלת פרטי אמצעי תשלום לאישור ההזמנה ("אישור ההזמנה"). מובהר בזאת כי לולא ימסור המשתמש את כלל הפרטים הנדרשים באתר ו/או לנציגי החברה לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה, ולמזמין לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

2.2. אישור הזמנה: אישור הזמנה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת עריכת ההזמנה. יובהר, כי קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות רכיב כלשהו של ההזמנה ובכלל זה את פרטי המשלוח לאספקת ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה, כאמור בסעיף 4.3 מטה.

2.3. תשלום עבור הזמנה והחזר כספי: תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ללקוחות פרטיים או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי ללקוחות עסקיים. החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.

2.4. תשלום און-ליין: מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד את מנגנון ביצוע ההזמנה באתר, לרבות על ידי שילוב אפשרות להשלמת ההזמנה באתר, ללא קבלת אישור טלפוני מנציגי החברה, באמצעות תשלום אלקטרוני.

2.5. מחירים: כל המחירים המפורטים באתר כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח שמחירם מפורט בנפרד. מחירי המוצרים באתר אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים בחנויות החברה, והמחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד אישור ההזמנה.

אספקת ההזמנה

3.1. דמי משלוח: אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום הכולל דמי המשלוח ובהתאם למועדי המשלוח המפורטים באתר, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה. דמי המשלוח המוצגים באתר הינם על בסיס הערכה, ועשויים להשתנות, בין היתר, בהתאם לכמות ו/או סוג המוצרים המוזמנים ומקום האספקה. עלות דמי המשלוח הקובעת תימסר למזמין בעת הזמנתו באתר בעמוד התשלום. דמי המשלוח בהם מחויב המזמין, כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר ואחריות המוצרים המוזמנים בעת המשלוח וכן את הוצאות המשלוח בפועל.

3.2. זמני אספקה: מועדי האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10:00 עד 18:00 לא כולל ימי שישי ושבת, חגים ומועדים.

3.3. מקום אספקה: המוצרים יסופקו לבית המזמין לפי הכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת. מזמין המבקש משלוח לכתובת עסקית (חברה), לדוגמה למקום העבודה, יציין את שם החברה לצד שם המזמין.

3.4. אספקת ההזמנה במלואה: הזמנה מסופקת במלואה אלא אם תואם אחרת עם המזמין. חרף האמור, במקרה בו המוצרים המוזמנים סופקו שלא במלואם למזמין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק למזמין את המוצרים החסרים למקום האספקה וזאת בתוך שעתיים ממועד האספקה ו/או להחזיר למזמין התמורה ששולמה בגין מוצרים חסרים כאמור כמפורט בסעיף 2.3 לעיל (החזר כספי).

3.5. אספקה בנסיבות מיוחדות: במידה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין למזמין על ידי החברה ויימצא במידת האפשר פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית בעניין.

3.6. תעודת משלוח: המוצרים המוזמנים יסופקו בצירוף תעודת משלוח, חשבונית או חשבונית קבלה, בהתאם לאופן התשלום. בדיקת המשלוח, לרבות התאמת המוצרים שסופקו להזמנה, הינה באחריותו הבלעדית של המזמין. קבלת המזמין את המשלוח מהווה ויתור מוחלט ובלתי חוזר על טענות, דרישות ותביעות מצד המזמין בקשר עם אי התאמות בין המוצרים שסופקו בפועל להזמנה.

3.7. מקום אספקה: רשימת הערים אליהן מבצעת החברה משלוחים הינה כמפורט באתר ("ערי חלוקה"). אספקה לאזור ו/או עיר שאינם מפורטים ברשימת ערי החלוקה הינה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בין היתר, בהתחשב במועד האספקה ו/או לזמינות השילוח.

3.8. אי נוכחות בגיר במקום האספקה במועד האספקה: בעת ביצוע ההזמנה, מתחייב המזמין לנוכחותו האישית ו/או לנוכחות בגיר (מעל לגיל 18) מטעמו במקום האספקה במועד האספקה בכדי לקבל את המשלוח. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אי נוכחות אדם בגיר מטעמו של המזמין במקום האספקה במועד האספקה, ובכלל זה לא תישמע כל טענה בדבר אי התאמת המוצרים שסופקו בפועל להזמנה המקורית, והמזמין מוותר מראש על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה שלו כנגד החברה בקשר עם טענות כלשהן הנובעות ו/או הקשורות באופן כלשהו לאי נוכחותו של בגיר במקום האספקה במועד האספקה.

/ מוצרי מזון

5.1. צריכת המוצרים: אלא אם נאמר במפורש אחרת, מוצרים המסופקים למזמין הינם לאכילה ו/או לצריכה ביום האספקה בלבד, אלא ככל שמועדי תפוגת התוקף המופיעים עליהם חלים במועד מאוחר יותר. יובהר בזאת, כי ככל שעל המוצרים המוזמנים נקובים תאריכי תפוגה כאמור, הרי שתאריכים אלו הם באחריות יצרן המזון בלבד, וככל שמוצרים כאמור לא יוצרו על ידי החברה – תאריכי תפוגה אלה לא נבדקים על ידי החברה ואינם באחריותה.

5.2. טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה: החברה עושה את כל הנדרש כדי למסור למזמין מוצרי מזון טריים וארוזים בצורה המתאימה להם ביותר, ובטמפרטורה המתאימה להם ביותר. החברה ממליצה לשמור עליהם באותם התנאים. יודגש כי החל מחתימת המזמין על תעודת המשלוח, אין החברה תהא אחראית למצבם של מוצרים שסופקו למזמין, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.

5.3. צריכת המוצרים: צריכת המזונות, המשקאות וכל יתר המוצרים המוזמנים הינה באחריותם הישירה והבלעדית של המזמין ו/או הצרכן, והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המזמין ו/או הצרכן ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.

5.4. רגישות למוצרים ו/או רכיביהם: מובהר בזאת, כי באחריות המזמין לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או או לגרום למזמין ו/או לצרכן המוצרים המוזמנים לנזק כלשהו במידה ויצרכו סוגי מזון כלשהם המפורטים באתר, וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. החברה אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של צרכן כאמור, לרבות אלרגיות לרכיבי המוצרים.

5.5. מוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה: יובהר בזאת, כי אין החברה אחראית למוצרים אשר לא יוצרו על ידה, ובכלל זה אין החברה אחראית לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.

5.6. עסקה למכירת מוצרי מזון: מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות הוראות סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן (מדיניות החזרת טובין) בקשר עם איסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ללקוח.

5.7. משקאות אלכוהוליים: מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר מסוג משקה אלכוהול, המזמין מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.

/ קניין רוחני

8.1. בעלות בזכויות: כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם החברה, ו/או בשם האתר (WWW.THESHOWROOM.CO.IL) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, התמונות, המתכונים והמוצרים המופיעים באתר וכן על כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2. שימוש אסור בזכויות: אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם החברה ו/או בסימניה המסחריים של החברה ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה (אם וככל שתינתן).

8.3. שימוש אסור בנתוני האתר: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ו/או המופקים ממנו לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הרשאה מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג CRAWLERS, ROBOTS וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

/ עדכון האתר ושינוי בתנאי השימוש

11.1. עדכון האתר: בכוונת החברה להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר. מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור בסעיף זה.

11.2. שינוי בתנאי השימוש: החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצוין תאריך התנאים החדשים בראש העמוד הרלוונטי, ובתחתיתו יהיה קישור לתנאי השימוש בגרסתם הקודמת. משתמשי האתר מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר להזמנה, על מנת לוודא את תנאיהם. כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין, לפי העניין, לתנאים החדשים.

/ הגדרות

"COOKIES" – קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי החברה, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד;

1.2. "אישור הזמנה" – כהגדרתה בסעיף 2.1 להלן;

1.3. "האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו WWW.THESHOWROOM.CO.IL וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (DOMAIN), ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (SUB-DOMAIN) של דומיין בבעלות החברה;

1.4. "הודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין" – כהגדרתה בסעיף 4.2 להלן;

1.5. "הזמנה" – כהגדרתה בסעיף 2.1 להלן;

1.6. "החברה" – פורט קפה פוד טריידינג בע"מ, ח.פ. 515573228, כתובת החברה: הבנים 1, חדרה, כתובת עסק (THE SHOWROOM): מלכי ישראל 11, תל אביב. לרבות בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, כל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל;

1.7. "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.8. "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.9. "חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.10. "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.11. "מועד אספקה" – כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן;

1.12. "מוצרים" – מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה באתר, כפי שיהיו מעת לעת;

1.13. "מוצרים מוזמנים" – כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן;

1.14. "המזמין" –משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר כהגדרתו בסעיף 2.1, בין אם הזמנתו אושרה כאמור בסעיף 2.2 ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור;

1.15. "מקום אספקה" – כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן;

1.16. "משלוח חלופי" – כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן;

1.17. "משתמש" או "משתמש באתר" – אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרי החברה.

1.18. "ערי חלוקה" – כהגדרתן בסעיף 3.7 להלן;

1.19. "שימוש מותר" – כהגדרתו בסעיף 7.4 להלן;

1.20. "שימוש מסחרי" – בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים;

1.21. "תוכן צד שלישי" – כהגדרתו בסעיף 7.3 להלן;

1.22. "התקנון" או "תנאי השימוש" – תקנון ותנאי השימוש באתר כמפורט להלן, כפי נוסחם מעת לעת;

/ שירות לקוחות

לבירורים ולשאלות בקשר עם האתר ופעילות החברה ניתן לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: 03-9335592, או באמצעות טופס הפנייה המופיע תחת לשונית "צור קשר" שבאתר. שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 ל-20:00 וכן בימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00 ל-15:00. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.

/ תנאי ביטולים

4. שינוי או ביטול הזמנה

4.1. ביטול במהלך ביצוע הזמנה באתר: הרכישה מתבצעת בדרך של יצירת "סל קניות" אליו מצטברים כל המוצרים שבכוונת המזמין לרכוש באתר. קבלת והשלמת ההזמנה יבוצעו לאחר סיום הרכבת סל הקניות באתר ושיחה עם נציג החברה לצורך קבלת אישור ההזמנה, אלא אם כן צורך זה בוטל כאמור בסעיף 2.4 לעיל. במהלך הליך הקניות וכל עוד לא נתקבל אישור ההזמנה על ידי נציג החברה, המזמין הינו רשאי לשנות את הרכב ההזמנה, לגרוע ו/או להוסיף מוצרים, להפסיק ו/או לחזור בו כליל מביצוע ההזמנה.

4.2. ביטול הזמנה לאחר אישורה: מזמין רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה אשר ניתן לגביה אישור הזמנה על ידי הודעה טלפונית לשירות לקוחות החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן בסעיף 12 (שירות לקוחות) ("הודעת שינוי" ו/או "ביטול על ידי המזמין"), ובלבד שהודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין תתקבל אצל החברה לא יאוחר מיום עסקים מלא אחד לפני מועד האספקה (לדוגמה: הזמנה שמועד אספקתה הינו ביום חמישי בשעה 14:00 ניתן לשנות ו/לבטל עד ליום רביעי בשעה 8:00). בקשות לשינוי ו/או ביטול שיתקבלו לאחר המועד האמור, לא יתקבלו, והמזמין יחויב במלוא עלות הזמנתו (בנוסף לעלות דמי משלוח, ככל שהמזמין יבקש לקבל את ההזמנה כפי שאושרה).

4.3. ביטול עסקה על ידי החברה:

4.3.1. במידה וחלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בזמינותו, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או טעות בקבלת הנתונים ממזמין באתר, רשאית החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה שבנדון ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינויה, והחברה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין ביטול ו/או שינוי ההזמנה כאמור.

4.3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שנתקבלו באתר ואשר מועד האספקה שלהן חל ביום העסקים הבא לאחר ביצוע ההזמנה, בהודעה למזמין שתימסר באחת מדרכי ההתקשרות שמסר בעת עריכת ההזמנה וזאת עד 12 שעות בטרם חל מועד האספקה המתוכנן. למען הסר ספק, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין שינוי ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיף זה לעיל.

4.3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד האספקה ו/או למקום האספקה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פגעי טבע ו/או פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או הכנת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.

4.4. פניות בנוגע להזמנה שנתקבלה על ידי המזמין: החברה עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 12 להלן (שירות לקוחות), בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מההזמנה. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד החברה לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.

/ פרטיות וסודיות המידע

9.1. מאגר מידע ודיוור ישיר: יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע למשתמשיו אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בביצוע הזמנות באתר תוצע למזמין האופציה לקבל שירות זה, ובמידה ויסכים לקבלו, החברה תהא רשאית לשלוח למזמין מידי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים מידע בדבר שירותיה וכן תוכן פרסומי – בין אם מדובר במידע שהחברה עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וכן להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת הטבות. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ברשותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה לחברה.

9.2. מטרת איסוף מידע: מידע אודות המזמין נדרש לשם פניה למזמין להשלמת הליך ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המזמין בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המזמין לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המזמין אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.

9.3. שימוש במידע: האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה, ולצורך כך יהיה האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהעברת המידע כאמור בכדי לזהות את המזמין. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי סטטיסטי כללי בלבד.

9.4. אישור המזמין לשימוש במידע: המזמין מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

9.5. העברת מידע לצד שלישי: החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) בכפוף לסעיף 9.1 לעיל, במקרה שהעברה כאמור דרושה כדי לזכות מזמין בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות החברה; (ב) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המזמין לחברה; (ד) העברה לתאגידים קשורים לחברה, ובלבד שתאגידים אלה ישתמשו במידע בכפוף להוראות התקנון; (ה) אם החברה תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תמחה החברה את פעילותה המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, ובלבד שתאגיד נעבר כאמור יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ו) לצד שלישי המספק לחברה שירותים בקשר עם ההזמנות, לרבות לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות, שילוח ההזמנות.

10. אבטחת מידע

החברה עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, החברה אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. החברה לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר במידה והמזמין לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת כמומלץ.

/ מבצעי מכירות

6. מעת לעת, יימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות. המבצעים המוצעים באתר חלים על ביצוע הזמנות באתר בלבד, ואינם קשורים למחירי המוצרים בסניפי החברה. החברה לא תהיה מחויבת למכור את המוצרים בתנאי מבצע באתר גם אם המוצרים הנ"ל יימכרו במבצע בסניפיה. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע מכירות כלשהו באתר, אזי המבצע יעמוד בתוקפו עד למועד כפי שיקבע בתנאי המבצע ו/או עד גמר המלאי (לפי המוקדם ביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

/ הגבלת אחריות

7.1. היעדר מצגים: השירותים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות לא ביחס לאתר, לזמינות השירות, למועד ו/או מקום האספקה, להזמנות, זמינותן, הרכבן, התאמתן לצורכי המזמין, לחומרי המזון ולרכיבים האחרים המסופקים על ידי החברה, למועדי תפוגת התוקף של המוצרים וכדומה, לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המוצרים, השירותים, אמינותם, זמינותם, תקינותם, מסחריותם (MERCHANTABILITY), ועל התאמתם לצורכי המזמין או לכל צורך אחר.

7.2. אחריות החברה: בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכדומה) ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם החברה באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות החברה ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של החברה לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל החברה בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות מהחברה באמצעות האתר באותה הזמנה.

7.3. הפרעות לשימוש באתר ותוכן צד שלישי: החברה עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, וירוסים ו/או "תוכנות לוגיקה מרושעות" (MALWARE) אחרות שישולבו באתר ועל כן לא תישא באחריות בגין חוסר יכולת של המזמין להשתמש באתר במועד מסוים ו/או לכל נזק שייגרם לרכוש המשתמשים כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר אשר הועלו לאתר על ידי גורם שלישי שלא על ידי החברה ו/או על דעתה ("תוכן צד שלישי"), וכן אין תוכן צד שלישי מהווה אינדיקציה להמלצות החברה ו/או עמדותיה. באופן דומה, הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בשל כך.

7.4. שימוש מותר באתר: השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, סביר והגון בלבד למטרות חוקיות, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות החורגות ממטרותיו ו/או תנאי התקנון בלא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה ("שימוש מותר"). במקרה בו ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, החברה תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר החברה, לרבות על ידי חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP, וזאת ללא מתן התראה ו/או הסברים מראש או בדיעבד. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי הינם מכירים ומאשרים את האמור לעיל בקשר עם תנאי שימוש באתר ומתחייבים לעשות באתר שימוש מותר בלבד, ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה הנובעים משימוש שאינו מותר כאמור.

7.5. פרטי המזמין וההזמנה: המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו"ב.

7.6. תצוגה להמחשה בלבד: באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב.

/ שונות

13.1. כותרות: כותרות הסעיפים בתקנון זה הוכנסו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד, ואין להשתמש בהן לפירוש התקנון.

13.2. ויתור: לא יראו בהסכמה מצד החברה לסטות מתנאי שימוש אלה במקרה מסוים משום ויתור גורף על זכויות החברה ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה בין באופן כללי ובין במועד ספציפי של זכות מזכויות החברה, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד החברה.

13.3. ביטול הוראה: מובהר בזאת, כי במידה וסעיפי תקנון זה, כולם או מקצתם, או יישומם, יהפכו או יוצהרו על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, יתרת סעיפי תקנון זה או חלקם כאמור יישארו בתוקף מלא, ויישום סעיף או חלק הימנו כאמור יפורש באופן שיגשים את מהותם הכלכלית והמסחרית.

13.4. שימוש על ידי בגירים: חל איסור על קטינים מתחת לגיל 18 לבצע הזמנות באתר ו/או ליתן את הסכמתם לקבלת דיוור ישיר מהאתר.

13.5. התיישנות: משתמשי האתר מסכימים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד החברה בקשר עם האתר תוגבל בתקופה של 12 חודשים בדיוק ממועד היווצרות העילה, וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.

13.6. המחאות זכויות וחובות: החברה תהיה רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה לאחר, ללא הסכמת המזמין ומבלי שתהיה לו עילה, דרישה או תביעה כלפיה.

13.7. דין חל ושיפוט: בכל סכסוך הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים בעניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.